Beint í efni
Samþykktir Búgreinadeildar skógarbænda BÍ
3. mars 2022
 1. gr. Almennt
  Bændasamtök Íslands mynda deild sem heitir Búgreinadeild skógarbænda. Heimili og varnarþing þess
  er á skrifstofu Bændasamtaka Íslands.

  2.gr. Tilgangur
  Tilgangur Búgreinadeildar skógarbænda er að sameina þá sem stunda skógrækt í atvinnuskyni, um
  hagsmunamál sín og vinna að framgangi þeirra innan Bændasamtaka Íslands.
 2. gr. Félagsaðild
  3.1.
  Rétt til aðildar að Búgreinadeild skógarbænda hafa einstaklingar og lögaðilar sem stunda skógrækt,
  t.d. til nytja, landbóta, útivistar, skjólbelta, og fleira, enda séu þeir félagsmenn að Bændasamtökum
  Íslands.
  3.2.
  Einungis félagsmenn að skógarbændadeild Bændasamtaka Íslands sem hafa fulla aðild, sbr. liði 3.1,
  geta gegnt trúnaðarstörfum fyrir Búgreinadeild skógarbænda.
  3.3.
  Full aðild að Búgreinadeild skógarbænda (sbr. liði 3.1.) fellur niður uppfylli félagsmenn ekki öll skilyrði
  um félagsaðild, skv. samþykktum Bændasamtaka Íslands.
 3. gr. Búgreinaþing
  4.1.
  Búgreinaþing skal halda árlega í tengslum við búnaðarþing.
  4.2.
  Fulltrúar á búgreinaþing er sitjandi stjórn Búgreinadeildar ásamt kosnum fulltrúum sem koma af
  landinu öllu og endurspegla sem best landfræðilega dreifingu, þá sömu og skógarbændafélögin
  byggja á. Stjórn Skógardeildar B.Í. ákveður í upphafi hvers árs hvað margir fulltrúar eiga seturétt á
  búgreinaþingi og hve margir af hverju svæði fyrir sig.
  Viðmiðunarfjöldi fulltrúa á búgreinaþingi skal vera 20 manns auk sitjandi stjórnar skógardeildar, sem
  hefur málfrelsi og atkvæðisrétt. Miða skal við að hafa sem jafnasta skiptingu milli kynja.
  Fundir skógarbænda sem eru aðilar að BÍ skulu haldnir á internetinu í upphafi hvers árs, þar sem m.a.
  eru kosnir fulltrúar á búgreinaþing. Fundirnir verða haldnir eftir sömu svæðaskiptingu og eru hjá
  félögum skógarbænda.
  4.3.
  Búgreinaþing sitja með fullum réttindum þeir fulltrúar sem kosnir eru skv. 4.2.
  Til að teljast fullgildur félagi skal viðkomandi hafa greitt félagsgjöld til BÍ um síðastliðin áramót skv.
  grein 3.1.
  Félagsmenn skulu greiða veltutengt félagsgjald til Bændasamtaka Íslands, í samræmi við ákvörðun
  Búnaðarþings hverju sinni.
  4.4.
  Búgreinaþing er opið til áheyrnar öllum félagsmönnum. Óski fleiri aðilar, en kosnir hafa verið til
  þingsetu, eftir að sitja búgreinaþing með málfrelsi og tillögurétt skal það borið undir fundinn.
  4.5.
  Staðfest félagatal skógarbændadeildar skal liggja fyrir hjá stjórn Búgreinadeildar og á Bændatorgi eigi
  síðar en 10. janúar ár hvert. Frá þeim tíma hafa félagsmenn deildarinnar 7 daga til að gera
  athugasemdir við fulltrúatöluna. Komi upp álitamál skal stjórn Búgreinadeildar skógarbænda
  úrskurða um málið samkvæmt grein. 4.3. svo fljótt sem kostur er.
  Mál sem taka á til afgreiðslu á búgreinaþingi, skulu hafa borist skrifstofu Búgreinadeildar
  skógarbænda eigi síðar en 20 dögum fyrir búgreinaþing. Öll gögn sem leggja á fram, til umfjöllunar
  eða afgreiðslu skulu birt fulltrúum búgreinaþings eigi síðar en 10 dögum fyrir setningu þingsins.
  Búgreinaþing getur þó ákveðið að taka til afgreiðslu mál sem koma síðar fram.
  Tillögur sem liggja fyrir þinginu skulu kynntar stjórnum landshlutabundnu skógarbændafélaganna eigi
  síðar en 20 dögum fyrir búnaðarþing. Nefndarstörf vegna tillagna eru ákveðin hverju sinni.
  4.6.
  Á dagskrá búgreinaþings skal m.a. vera:
  a) Skýrsla stjórnar.
  b) Samþykktir Búgreinadeildadeildar skógarbænda BÍ
  c) Tillögur til umræðu og afgreiðslu.
  d) Kosning stjórnar skv. grein 7 í samþykktum þessum
  e) Kosning fulltrúa á Búnaðarþing
  f) Starfsáætlun til næsta árs.
  g) Önnur mál.
  4.7.
  Stjórn deildarinnar, í samráði við framkvæmdastjóra BÍ, boðar til búgreinaþings skógarbænda eigi
  síðar en 10. janúar ár hvert. Búgreinaþing skógarbænda er löglegt sé löglega til þess boðað.

  5.gr. Aukaþing
  Aukaþing skal halda þyki stjórn Búgreinadeildar skógarbænda sérstök nauðsyn bera til og jafnan
  þegar a.m.k ¼ félagsmanna Búgreinadeildar skógarbænda óska þess, enda sé þá fundarefni tilgreint.
  Aukaþing skal boða með minnst 7 daga fyrirvara. Um rétt til fundarsetu á aukaþingi gilda sömu reglur
  og á þingi.
 4. gr. Skipan stjórnar
  Búgreinadeild skógarbænda skipar fimm manna stjórn: formaður og fjórir meðstjórnendur og fimm
  varamenn með jafnri dreifingu milli landshluta.
  7.gr. Hlutverk stjórnar
  Hlutverk stjórnar er að vinna að hagsmunum félagsmanna innan Bændasamtaka Íslands í gegnum
  Búgreinadeild skógarbænda, annast málefni deildarinnar milli búgreinaþinga og sjá um að þau
  málefni séu jafnan í sem bestu horfi.
  8.gr. Störf stjórnar Búgreinadeildar
  8.1.
  Formaður boðar til stjórnarfunda þegar ástæða þykir til og stjórnar þeim. Þó er honum skylt að boða
  fund ef tveir stjórnarmenn óska þess, enda sé þá fundarefnið tilgreint. Stjórnarfundur er lögmætur
  séu þrír stjórnarliðar á fundi.
  8.2.
  Stjórn Búgreinadeildar skógarbænda skal skrá fundargerðir á fundum sínum. Fundargerðir skulu
  birtar á vefsvæði Búgreinadeildarinnar svo fljótt sem unnt er og eigi síðar en að loknum næsta
  stjórnarfundi. Stjórnarmenn skulu staðfesta afrit af fundargerðinni og hún varðveitt með tryggilegum
  hætti.
 5. gr. Samþykktar breytingar
  Samþykktum þessum má aðeins breyta á búgreinaþingi eða aukaþingi, sem boðað er til þess
  sérstaklega. Ná þær því aðeins fram að ganga að meirihluti kjörinna fulltrúa greiði þeim atkvæði.
  10.gr. Gildistími samþykkta
  Ákvæði samþykkta þessara gilda frá og með búgreinaþingi þann 3.mars 2022.