Beint í efni

Samþykktir búgreinadeildar sauðfjárbænda voru staðfestar með atkvæðagreiðslu á Búgreinaþingi deildar sauðfjárbænda 3. mars 2022.

1. gr.  Almennt

Sauðfjárbændur innan Bændasamtaka Íslands mynda með sér deild innan þeirra sem heitir Búgreinadeild sauðfjárbænda (hér eftir deildin).

2. gr.  Tilgangur

Tilgangur deildarinnar er að sameina þá sem stunda sauðfjárrækt í atvinnuskyni, um hagsmunamál sín og vinna að framgangi þeirra innan Bændasamtaka Íslands.

3.  gr.  Félagsaðild                                                    
3.1      

Rétt til aðildar að deildinni hafa einstaklingar og lögaðilar sem stunda sauðfjárrækt í atvinnuskyni, enda séu þeir félagsmenn að Bændasamtökum Íslands og hafi skráð veltu af sauðfjárrækt við veltuskráningu til Bændasamtaka Íslands og skuldi ekki gjaldfallin félagsgjöld.

3.2      

Einungis félagsmenn að deildinni sem hafa fulla aðild, sbr. liði 3.1 og starfsmenn BÍ geta gegnt trúnaðarstörfum fyrir deildina.

4.  gr.  Búgreinaþing
4.1

Um boðun Búgreinarþings gilda samþykktir Bændasamtaka Íslands.

Stjórn deildarinnar, í samráði við framkvæmdastjóra BÍ, boðar til Búgreinaþings með þeim fyrirvara sem tilgreindur er í samþykktum BÍ. Búgreinarþing er löglegt sé löglega til þess boðað.

4.2

Búgreinarþing deildarinnar sitja með fullum réttindum þeir fulltrúar sem fullgildir félagar deildarinnar kjósa lögmætri kosningu.

Kjörgengir teljast fullgildir félagsmenn deildarinnar samkvæmt 3. gr. reglna þessara.

Kosningu fulltrúa til Búgreinarþings skal vera lokið að lágmarki  tveimur vikum fyrir setningu Búgreinaþings. Heimilt er að hafa kosningu til Búgreinaþings skriflega eða rafræna og skal stjórn deildar tilkynna félagsmönnum hvor háttur skal á, í síðasta lagi við boðun Búgreinaþings.

Félagsmönnum er heimilt að gefa kost á sér til setu á búgreinarþingi og skulu framboð koma fram áður en skrifleg kosning hefst eða sólarhring áður en rafræn kosning hefst. Rafræn kosning skal vera opin að lágmarki þrjá sólarhringa en að hámarki sjö sólarhringa.

Stjórn deildar ákveður fjölda fulltrúa á Búgreinarþing skv. samþykktum BÍ.

Til að tryggja landfræðilega dreifingu fulltrúa er kosið í kjördeildum. Skipting bænda í kjördeildir fer eftir landfræðilegum mörkum starfssvæða landshlutabundinna félaga sauðfjárbænda eins og þau voru 1. janúar 2021. Stjórn deildarinnar er heimilt að sameina kjördeildir að höfðu samráði við félagsmenn á starfssvæðum viðkomandi kjördeilda.

Fjöldi fulltrúa á Búgreinaþing úr hverri kjördeild fer að hálfu leyti eftir hlutfalli félagsgjaldaveltu félagsmanna á starfssvæði kjördeildarinnar í hlutfalli við félagsgjaldaveltu deild sauðfjárbænda og að hálfu leyti eftir fjölda félagsmanna á starfssvæði kjördeildarinnar í hlutfalli við heildarfjölda félagsmanna í deild sauðfjárbænda.

Kjör Búgreinaþingsfulltrúa gildir milli Búgreinaþinga komi til aukabúgreinaþings eða annarra verkefna sem gætu kallað á aðkomu þeirra.

4.3 

Á dagskrá Búgreinaþings skal vera:

a) Skýrslur stjórnar og annarra þeirra er fara með trúnaðarstörf fyrir deildina.  

b) Samþykktir (ef þess þarf)

c) Tillögur til umræðu og afgreiðslu.

d) Kosning stjórnar skv. 6. grein samþykkta þessara

e) Kosning fulltrúa á Búnaðarþing skv. 8. grein samþykkta þessara.

f) Starfsáætlun næsta árs.

g) Önnur mál.

4.4

Búgreinaþing kýs sér tvo fundarstjóra, sem stjórna fundinum og taka ákvörðun um málsmeðferð og atkvæðagreiðslur. Fundarstjórar tilnefna fundarritara.

Kjörnir fulltrúar hafa einir atkvæðisrétt á Búgreinaþingi og ræður einfaldur meirihluti greiddra atkvæða úrslitum í afgreiðslu mála, nema þar sem samþykktir deildarinnar eða Bændasamtaka Íslands mæla fyrir um aukinn meirihluta. Séu atkvæði jöfn í kosningu trúnaðarmanna skal hún endurtekin. Séu atkvæði enn jöfn skal hlutkesti ráða.

4.5

Búgreinaþing er opið til áheyrnar öllum félagsmönnum. Þó er heimilt að loka þinginu fyrir öðrum en stjórn deildarinnar, stjórn Bændasamtaka Íslands og kjörnum fulltrúum, um einstök málefni. Óski fleiri aðilar, en kosnir hafa verið til þingsetu, eftir að sitja þingið með málfrelsi og tillögurétt skal það borið undir fundinn hverju sinni.

4.6

Mál sem taka á til afgreiðslu á búgreinaþingi, skulu hafa borist stjórn deildarinnar innan þess tímafrests sem samþykktir BÍ segja til um. Búgreinaþingi er skylt að fjalla um öll þau mál sem berast frá fullgildum félagsmönnum skv. 3. gr. Öll gögn sem leggja á fram, til umfjöllunar eða afgreiðslu skulu birt fulltrúum búgreinaþings deildarinnar innan þess tímafrests sem samþykktir BÍ segja til um. Búgreinaþing getur þó ákveðið að taka til afgreiðslu eða umfjöllunar mál eða málsgögn sem koma síðar fram.

Stjórn ákveður heiti starfsnefnda og fjölda þeirra á hverju Búgreinaþingi. Stjórn raðar fulltrúum í nefndir og skipar formenn þeirra. Stjórn úthlutar nefndum málum til umfjöllunar.

4.7

Meðan stjórn deildarinnar fer með málefni Landssamtaka sauðfjárbænda kt. 630885-1409  skal aðalfundur Landssamtaka sauðfjárbænda haldinn sama dag og búgreinarþing deildarinnar.

5. gr. Aukaþing

Heimilt er að boða til aukabúgreinaþings samkvæmt samþykktum Bændasamtaka Íslands. Óski 1/3  búgreinaþingsfulltrúa eftir að aukabúgreinaþing verði haldið ber stjórn deildarinnar að verða við því, enda hafi þeir tilkynnt í hvaða tilgangi þess er krafist. Um rétt til fundarsetu á aukaþingi gilda sömu reglur og á búgreinaþingi. Atkvæðis- og tillögurétt á aukabúgreinaþingi hafa réttkjörnir fulltrúar til Búgreinaþings.

6. gr. Skipan stjórnar

Á Búgreinaþingi skal kjósa fimm manna stjórn: formann og fjóra meðstjórnendur samkvæmt samþykktum Bændasamtaka Íslands.

Framboð til formanns og stjórnar deildarinnar skal hafa borist fundarstjóra áður en kosning hefst. Sé enginn eða einn sem tilkynnir framboð til formennsku deildar eða til setu í stjórn fyrir hvert svæði fyrir sig skal kjósa óbundinni kosningu milli allra félagsmanna deildarinnar. Séu tveir eða fleiri sem tilkynna framboð skal einungis kosið bundinni kosningu milli þeirra sem tilkynna framboð. Hljóti enginn meira en helming atkvæða í fyrstu umferð skal kosið aftur milli tveggja efstu manna. Séu fleiri en tveir efstir með jafnmörg atkvæði skal kosið milli þeirra allra. Sé enn jafnt að lokinni annarri umferð skal draga um hver sé réttkjörinn til formennsku eða stjórnarsetu.

Til að tryggja landfræðilega dreifingu stjórnarmanna búgreinadeildar er kosið skv. eftirfarandi svæðaskiptingu. Hvert svæði á einn stjórnarmann:

Svæði 1 - Vesturhólf: Gullbringu- og Kjósarsýsla, Borgarfjörður, Dalir, Snæfellsnes og Vestfirðir.

Svæði 2 - Norðvesturhólf: Strandir, Vestur-Húnavatnssýsla, Austur-Húnavatnssýsla og Skagafjörður.

Svæði 3 - Norðausturhólf: Eyjafjörður, Suður- Þingeyjarsýsla,  Norður-Þingeyjarsýsla, Norður-Múlasýsla og Suður-Múlasýsla.

Svæði 4 - Suðurhólf: Austur-Skaftafellssýsla, Vestur-Skaftafellssýsla, Rangárvallasýsla og Árnessýsla.

Að lokinni kosningu til stjórnar deildar skal kjósa þriggja manna varastjórn þar sem allt landið telst eitt svæði og sá er flest atkvæði hlýtur telst 1. varamaður stjórnar og svo koll af kolli.

Stjórn skal kjósa varaformann úr sínum hópi að loknu Búgreinaþingi.

Kjörtímabil stjórnarmanna er samkvæmt samþykktum Bændasamtaka Íslands og mega þeir ekki sitja lengur í stjórn en sex ár samfellt. Verði formaður kosinn úr hópi stjórnarmanna, skerða þau ár sem hann starfaði sem almennur stjórnarmaður ekki starfstíma hans sem formanns, sem er að hámarki sex ár. Falli formaður frá eða verði að hætta störfum tekur varaformaður sæti hans fram að næsta aðalfundi, en þá skal kosinn formaður til loka kjörtíma fráfarandi formanns. Seta hans þann tíma bætist við seturétt í sex ár. Taki varamaður sæti í stjórn, bætist sá tími við seturétt hans í sex ár.

Stjórn deildarinnar er jafnframt stjórn Landssamtaka sauðfjárbænda á hverjum tíma samkvæmt samþykktum þeirra.

7. gr. Hlutverk og störf stjórnar
7.1

Hlutverk stjórnar deildarinnar er að fara með málefni sauðfjárbænda innan Bændasamtaka Íslands, tryggja að með árvekni og festu sé unnið að hagsmunamálum greinarinnar og að fylgja eftir ályktunum Búgreinaþings deildarinnar í samræmi við stefnu Bændasamtaka Íslands og samstarfi við stjórn Bændasamtaka Íslands hverju sinni.

Stjórnarmenn leiði málefnastarf milli Búgreinaþinga, hver á sínu svæði, ásamt búgreinaþingsfulltrúum og búnaðarþingsfulltrúum svæðanna.

7.2

Formaður boðar til stjórnarfunda þegar ástæða þykir til og stjórnar þeim. Þó er honum skylt að boða fund ef tveir stjórnarmenn óska þess, enda sé þá fundarefnið tilgreint. Stjórnarfundur er lögmætur séu þrír stjórnarmenn á fundi.

Stjórn deildarinnar skal skrá fundargerðir á fundum sínum. Fundargerðir skulu birtar á vefsvæði búgreinadeildarinnar svo fljótt sem unnt er og eigi síðar en að loknum næsta stjórnarfundi. Stjórnarmenn skulu staðfesta afrit af fundargerðinni og hún varðveitt með tryggilegum hætti.

8. gr. Kjör Búnaðarþingsfulltrúa

Kosning búnaðarþingsfulltrúa fer fram á Búgreinaþingi og gildir milli þinga. Um fjölda þeirra búnaðarþingsfulltrúa sem deildin kýs sér gilda samþykktir Bændasamtaka Íslands. Allir félagsmenn deildarinnar eru í kjöri. Þeim félagsmönnum deildarinnar sem vilja bjóða sig fram til setu á Búnaðarþingi skal gefinn kostur á því áður en kosning hefst. Kosning skal vera skrifleg eða rafræn.  Gæta skal að landfræðilegri dreifingu fulltrúa. Stjórn er sjálfkjörin og skal stjórn koma með tillögu í upphafi hvers fundar að dreifingu fulltrúa.

9.  gr. Breytingar á samþykktum deildar

Reglum þessum má aðeins breyta á Búgreinaþingi eða aukaþingi, sem boðað er til þess sérstaklega. Ná þær því aðeins fram að ganga að 2/3 Búgreinaþingsfulltrúa greiði þeim atkvæði.

10.gr. Gildistími samþykkta

Samþykktir þessar taka gildi um leið og Búgreinaþing hefur staðfest þær með atkvæðagreiðslu.

Samþykkt á Búgreinaþingi deildar sauðfjárbænda, 3. mars 2022.