Frá og með markaði fyrir greiðslumark mjólkur sem haldinn var þann 1. september 2020 verður hámarksverð greiðslumarks sem nemur þreföldu afurðastöðvaverði og mun það gilda fyrir alla markaði út árið 2023.

Síðasti markaður fyrir greiðslumark mjólkur var haldinn þann 2. nóvember, þar sem 1. nóvember lenti á sunnudegi. Hámarksverð greiðslumarks á markaðnum var 294 kr. á lítra. Næsti markaður verður haldinn 1. apríl 2021 og skal skila inn tilboðum fyrir 10. mars nk.

Markaður með greiðslumark mjólkur 

Ný reglugerð um stuðning í nautgriparækt tók gildi 30. desember 2019 í samræmi við breytingar á samningi um starfsskilyrði nautgriparæktarinnar sem samþykktar voru á Alþingi 17. desember 2019. Reglugerðin hefur tekið þónokkrum breytingum þar sem innlausn ríkisins leið undir lok og við tók markaður fyrir greiðslumark mjólkur. Búnaðarstofa MAST hefur nú sameinast atvinnuvegaráðuneytinu og því mun ráðuneytið halda utanum markað fyrir greiðslumark mjólkur.

Helstu atriði:

  • Ekki verður krafist bankaábyrgðar við kauptilboð á markaði fyrir greiðslumark mjólkur.
  • Að hámarki er hægt að óska eftir kaupum á 50.000 lítrum á hverjum markaði.
  • Hlutdeild einstakra framleiðenda má ekki nema hærra hlutfalli en 1,2% af árlegu heildar­greiðslu­marki mjólkur.
  • Framkvæmdanefnd búvörusamninga getur gert tillögu að hámarskverði á markaði, þó aldrei hærra en sem nemur þreföldu afurðastöðvaverði.

Fyrirkomulag markaðar

Tilboðum um kaup og sölu greiðslumarks mjólkur skal skila rafrænt á afurd.is. 

Markaður fyrir greiðslumark mjólkur skal haldinn þrisvar á ári; þann 1. apríl, 1. september og þann 1. nóvember. Beri þessar dagsetningar upp á laugardag eða sunnudag færist markaðsdagur til næst­komandi mánudags. Seljanda er einungis heimilt að bjóða til kaups á apríl- og september­markaði það magn greiðslumarks, sem hann hefur ekki þegar nýtt innan verðlagsársins fyrir inn­legg í afurða­stöð.

Þeir sem óska eftir að kaupa eða selja greiðslumark á markaðnum skulu skila inn tilboðum með rafrænum hætti sem skulu tilgreina nafn og kennitölu tilboðsaðila, heimili og búsnúmer, netfang, ef það er fyrir hendi og það magn og verð greiðslumarks, sem boðið er til sölu eða leitað er eftir kaupum á. Frestur til að skila inn tilboðum rennur út 10. mars þegar markaður er haldinn 1. apríl, 10. ágúst þegar markaður er haldinn 1. september og þann 10. október þegar markaður er haldinn 1. nóvember.

Einungis er heimilt að skila inn einu tilboði um kaup eða sölu fyrir hvert lögbýli og af sama aðila eða tengdum aðila. Tilboðsgjöfum er skylt að gæta að því að einungis eitt tilboð komi frá aðilum sem teljast tengdir. Óheimilt er að bjóða fram mismunandi verð í sama tilboði. Óheimilt er aðilum að gefa upp magn og verð sem tiltekið er í tilboðunum, sem opnuð eru á markaðsdegi samkvæmt þessari grein. Sé það gert skal þeim tilboðum vikið til hliðar.

Nýliðar skulu eiga forkaupsrétt á 5% af því greiðslumarki sem boðið er til sölu á hverjum markaði, svo lengi sem þeir uppfylla skilyrði reglugerðarinnar um gilt kauptilboð og að því gefnu að þeir bjóði verð sem er jafnt eða hærra en jafnvægisverð skv. 17. gr.

Að hámarki er hægt að óska eftir 50.000 lítrum til kaups á hverjum markaði, eða alls 150.000 lítrum árlega. Framkvæmdanefnd búvörusamninga gerir tillögu til ráðherra um breytt hámark ef aðstæður krefja. Þá má hlutdeild framleiðanda eða framleiðenda sem eru í eigu einstakra aðila, einstak­linga, lögaðila eða tengdra aðila ekki nema hærra hlutfalli en 1,2% af árlegu heildar­greiðslu­marki mjólkur.

Til að tilboð sé gilt skal fylgja staðfesting um eignarhald að lögbýlinu. Sé um leiguábúð að ræða skal seljandi skila vottfestri yfirlýsingu frá mótaðila (jarðareiganda/leiguliða) um samþykki sölu. Þá skal seljandi, sem er eigandi lögbýlis, leggja fram þinglýsingarvottorð fyrir það lögbýli sem greiðslu­mark er selt frá og skriflegt, þinglýst samþykki allra veðhafa fyrir sölunni.

Heimilt er að krefja um frekari upplýsingar og gögn ef tilefni þykir til þess innan fyrirfram­ákveðins tímamarks. Heimilt er að senda kröfu til innheimtu fyrir kauptilboði ef hún er ekki greidd á gjald­daga á kostnað tilboðsgjafa. Einnig er heimilt að leggja fram með kauptilboði eða fyrir upphaf mark­aðs­dags staðgreiðslu fyrir andvirði greiðslumarksins. Kaupandi skal inna af hendi staðgreiðslu fyrir andvirði greiðslumarksins fyrsta virka dag næsta mánaðar eftir opnun tilboða.

Markaður 1. apríl 2020

Hámarksverð á fyrsta markaði ársins fyrir greiðslumark mjólkur, sem haldinn var þann 1. apríl, var 185 krónur eða sem nam tvöföldu lágmarks afurðastöðvaverði. Sjá frétt um málið með því að smella hér.  Sjá reglugerð með því að smella hér. Tilboðsmarkaðurinn fór fram þann 1. apríl nk.

Markaður 1. september 2020

Hámarksverð á öðrum markaði ársins fyrir greiðslumark mjólkur, sem haldinn var þann 1. september, var 294 krónur eða sem nam þreföldu lágmarks afurðastöðvaverði.Sjá frétt með því að smella hér.

Síða um Búvörusamninga hér á naut.is hefur nú verið uppfærð í takt við þessar breytingar.

Við hvetjum bændur til að kynna sér nýja reglugerð vel. Reglugerðina er hægt að nálgast með að smella hér.