Beint í efni

Ályktanir aðalfundar LK

11.04.2005

Á aðalfundi LK, sem lauk nú um helgina, voru m.a. samþykktar 13 ályktanir. Þar af eru nokkrar þeirra stefnumarkandi s.s. um niðurfellingu búnaðargjalds til Bjargráðasjóðs og um markvissa vinnu við öflun markaða erlendis fyrir mjólkurvörur. Þá var stjórn LK falið að móta stefnu hvað varðar hámarks bústærðir. Tillögurnar eru allar hér fyrir neðan:

Eftirfarandi ályktanir voru samþykktar á aðalfundi LK 2005:

 

1. Um ráðstöfun óframleiðslutengdra greiðslna í nýjum mjólkursamningi

Aðalfundur Landssambands kúabænda, haldinn að Hótel Selfossi 8. og 9. apríl 2005, beinir því til samningsaðila um starfsskilyrði mjólkurframleiðslunnar að hefja sem fyrst viðræður um ráðstöfun þess fjár sem skilgreint er sem óframleiðslutengdur stuðningur í samningnum. Jafnframt beinir fundurinn því til fulltrúa bænda í samninganefndinni að þeir beiti sér fyrir því að þessir fjármunir komi að sem bestum notum fyrir greinina og nýtist til lækkunar vöruverðs til neytenda. Fundurinn leggur áherslu á að drög að samkomulagi um ráðstöfun á óframleiðslutengdum/minna markaðstruflandi stuðningi verði kynnt á aðalfundi LK 2006.

 

2. Um samnýtingu greiðslumarks

Aðalfundur Landssambands kúabænda, haldinn að Hótel Selfossi 8. og 9. apríl 2005, skorar á landbúnaðarráðherra að standa við viljayfirlýsingu þá sem hann undirritaði 10. maí 2004 í tengslum við undirritun samnings um starfsskilyrði mjólkurframleiðslu um að láta kanna hvort hægt sé að samnýta greiðslumark tveggja eða fleiri lögbýla. Bendir fundurinn á að með samnýtingu greiðslumarks í mjólkurframreiðslu geti bændur náð fram mikilli hagræðingu í rekstri og frítíma frá vinnu þar sem staðhættir og landfræðilegir kostir eru.

 

3. Um hámarksbústærðir

Aðalfundur Landssambands kúabænda, haldinn að Hótel Selfossi 8. og 9. apríl 2005, beinir því til stjórnar LK að vinna að því að móta stefnu hvað varðar hámarks bústærðir. Tekið verði tillit til öryggisþátta við framleiðsluna með hagsmuni heildarinnar í huga.  Jákvæð ímynd greinarinnar og byggðasjónarmið verði  jafnframt höfð að leiðarljósi í hvívetna. Stefnt verði að því að tillaga að stefnumótun LK í þessum málaflokki verði lögð fyrir aðalafund félagsins 2006.


4. Um málefni Nautastöðvar BÍ

Aðalfundur Landssambands kúabænda, haldinn að Hótel Selfossi 8. og 9. apríl 2005, beinir því til stjórnar BÍ að fullt samráð verði haft við stjórn LK um endanlega ákvarðanatöku í málefnum Nautastöðvar BÍ. Ákvörðun liggi fyrir ekki seinna en 1. september 2005. Að öðrum kosti verði þegar farið í endurbætur á núverandi aðstöðu Uppeldisstöðvarinnar, þannig að hún uppfylli ákvæði aðbúnaðarreglugerðar.

 

5. Um gæði forskráðra eyrnamerkja

Aðalfundur LK haldinn á Hótel Selfossi 8. og 9. apríl 2005 lýsir yfir miklum vonbrigðum með gerð þeirra forskráðu eyrnamerkja sem notuð hafa verið í skyldumerkingakerfi nautgripa.  Bendir fundurinn á að auk þess að bæta framleiðslu merkjanna, verði framleiðanda gert að bæta þau merki sem þegar hafa verið keypt og/eða tekin í notkun.  Skorar fundurinn því á yfirdýralæknisembættið og B.Í. að tryggja nauðsynlegar úrbætur í þessum efnum.

 

6. Um framkvæmd sjúkdómsskráninga

Aðalfundur LK haldinn á Hótel Selfossi 8. og 9. apríl 2005 átelur þann seinagang sem orðið hefur á framkvæmd sjúkdómsskráningarkerfi nautgripa.  Bendir fundurinn á að gagnagrunnur nautgripasjúkdóma innan einstaklingsmerkingakerfisins í MARK verði best tryggður með rafrænni sjúkdóms og lyfjaskráningu dýralækna á vettvangi.  Skorar fundurinn á Landbúnaðarráðuneytið og embætti yfirdýralæknis að finna leiðir til að fjármagna þetta verkefni.

 

7. Um Bjargráðasjóð

Aðalfundur Landssambands kúabænda, haldinn að Hótel Selfossi 8. og 9. apríl 2005, bendir á mikla uppsöfnun af búnaðargjaldstillagi nautgriparæktarinnar í B-deild Bjargráðasjóðs og breyttar þarfir nautgriparæktarinnar fyrir tryggingavernd. Miðað við núverandi útgreiðslur bóta úr sjóðnum munu þessir fjármunir endast næstu 3-4 ár. Því leggur fundurinn til að inngreiðslum af búnaðargjaldi greinarinnar verði hætt.  Jafnframt verði leitað eftir breytingum á lögum um Bjargráðasjóð á þann veg að tryggingar taki við af þeirri vernd sem Bjargráðasjóður hefur veitt. Stjórnar LK vinni að málinu og leggi skýrslu og tillögu fyrir næsta aðalfund.

8. Um endurmenntun kúabænda

Aðalfundur Landssambands kúabænda, haldinn að Hótel Selfossi 8. og 9. apríl 2005, leggur ríka áherslu á að sem nánast samstarf takist með LK og LBHÍ um endurmenntun kúabænda. Tryggt verði að þörf þeirra sem starfa í greininni verði ætíð höfð að leiðarljósi við val og uppsetningu á námskeiðum.

 

9. Um öflun markaða fyrir mjólkurvörur erlendis

Aðalfundur Landssambands kúabænda, haldinn að Hótel Selfossi 8. og 9. apríl 2005, fagnar samþykkt stjórnar SAM um markvissa vinnu að öflun markaða fyrir íslenskar mjólkurvörur erlendis. Fundurinn hvetur til góðs samstarfs framleiðenda og afurðastöðva um þetta verkefni.

 

10. Um undanþágur einangraðra smáríkja gagnvart WTO skilyrðum

Aðalfundur Landssambands kúabænda, haldinn að Hótel Selfossi 8. og 9. apríl 2005, leggur þunga áherslu á að íslensk stjórnvöld leiti allra leiða til að nýjir alþjóðasamningar, túlkun þeirra og útfærsla, verði sem léttbærastir fyrir íslenskan landbúnað og tryggi að íslenskir neytendur geti hér eftir sem hingað til haft aðgang að innlendum matvörum.  Lögð verði áhersla á rétt þjóðarinnar til matvælaöryggis og varðveislu matarmenningar. Sérstaklega þarf að huga að möguleikum á undanþágu fyrir einangruð smáríki til að styðja framleiðslu fyrir heimamarkað. Er í þessu sambandi sérstaklega minnt á ,,íslenska ákvæðið“ í Kýótó-bókuninni.

 

11. Um eftirlit með mjólkurframleiðslu

Aðalfundur Landssambands kúabænda, haldinn að Hótel Selfossi 8. og 9. apríl 2005, ítrekar ályktun um eftirlit vegna mjólkurframleiðslu frá síðasta aðalfundi sem send hefur verið landbúnaðarráðherra. Telur fundurinn að einfalda og samræma beri eins og hægt er það eftirlit sem tilheyrir nautgripahaldi og mjólkurframleiðslu. Þá krefst fundurinn þess að LK eigi fulltrúa í þeirri nefnd sem skipuð hefur verið til að fjalla um þessi mál þar sem eftirlitsþættir í landbúnaði tilheyra að stærstum hluta mjólkurframleiðslu.

 

12. Um niðurgreiðslur á akstri dýralækna

Aðalfundur Landssambands kúabænda, haldinn að Hótel Selfossi 8. og 9. apríl 2005, mótmælir því að ekki skuli ætlaðir meiri fjármunir til niðurgreiðslu á akstri dýralækna. Óviðunandi er út frá dýraverndunarsjónarmiði að mikill kostnaður við akstur dýralækna komi niður á dýravelferð.

 

13. Um Lánasjóð landbúnaðarins og fjármálaráðgjöf

Aðalfundur Landssambands kúabænda, haldinn að Hótel Selfossi 8. og 9. apríl 2005, leggur áherslu á að hagsmunir skuldara hjá Lánasjóði landbúnaðarins verði tryggðir svo sem kostur er við niðurlagningu/sölu sjóðsins. Söluandvirði sjóðsins renni til Lífeyrissjóðs bænda. Jafnframt hvetur fundurinn til þess að fjármálaráðgjöf á vegum BÍ og leiðbeiningamiðstöðva verði stórefld. Þetta er sérstaklega nauðsynlegt nú í gjörbreyttu viðskiptaumhverfi.