20. maí 2020

Tjónatilkynningar til Bjargráðasjóðs

Bjargráðasjóður er í eigu ríkisins og starfar skv. lögum nr. 49/2009 með síðari breytingum. Aðsetur og umsjón rekstrar er í höndum Bændasamtaka Íslands samkvæmt þjónustusamningi. Nokkrar fyrirspurnir hafa borist sjóðnum á síðustu dögum vegna kal- og girðingartjóna eftir óblíðan vetur. 

Ef einhver hyggst sækja um bætur til Bjargráðasjóðs vegna girðinga- eða kaltjóns, þegar það er komið í ljós, er rétt að hafa eftirfarandi í huga:

1. Taka saman upplýsingar um girðingatjón þegar ætla má að það sé komið í ljós. Tekið er þá saman tjónið þ.e. lengd girðinga, tegund og ástand s.s þarf að endurnýja alveg, eða að hluta o.s.frv. Eigin áhætta í girðingatjónum er 150.000 kr. Tjón umfram það er bætt um 80% af metnum girðingakostnaði. Ætla má að einhverjar bætur fáist ef altjón verður á netgirðingu lengri en 170 m og á rafgirðingu sem er tvöfalt lengri, sjá þó 8. tölulið.

2. Kal metið á svipaðan hátt fyrir hverja spildu fyrir sig. Eigin áhætta er 25% svo ekki fást bætur nema að tjón á viðkomandi búi fari umfram það.  Bætur eru reiknaðar út frá metnum kostnaði við endurræktun

3. Komi til fóðurvöntunar vegna kals eða náttúrhamfara er hún metin á grundvelli uppskeru 2018-2019 sem og bústofns á sama tíma, samkvæmt skráningu hjá MAST, samanborið við uppskeru og bústofn 2020. Uppskerutölur 2020  verða því að liggja fyrir áður en sótt er um bætur vegna þessa. Eigin áhætta er 20% vegna fóðurvöntunar.

4. Sé um annað tjón af völdum náttúrhamfara þá má tilgreina það en gæta verður að því að aðeins er bætt tjón sem ekki fæst annarsstaðar bætt.  Staðfesting verður að fylgja frá tryggingafélagi viðkomandi að tjónið sé ekki tryggjanlegt. Ekki er nóg að staðfesta að tryggingar viðkomandi bæti það ekki, heldur að þarf að staðfesta að engin trygging sé fáanleg fyrir því yfirleitt og ekki fáist bætur frá Náttúrhamfaratryggingu Íslands eða annarsstaðar frá.  Enginn vafi er á því varðandi kaltjón, girðingatjón og fóðurvöntun og þess vegna er það tekið sérstaklega fram og ekki þarf staðfestingar á því að það sé ekki tryggjanlegt.

5. Fá þarf óháðan aðila til að taka tjónið út. Úttekt er á kostnað umsækjanda.  Skynsamlegt er að hafa samráð við úttektaraðila strax í upphafi svo að ekki verði um tvíverknað að ræða. Listi yfir úttektaraðila sem mælt er með að leita til fylgir hér neðar á síðunni.

6. Úttektin er svo send á netfangið bjargradasjodur@bondi.is með bréfi þar sem sótt er um bætur í ljósi meðfylgjandi úttektar. Með umsókn skulu fylgja upplýsingar um nafn, heimili, kennitölu, netfang og síma umsækjanda auk ÍSAT númers og VSk númers búsins. 

7. Bætur eru greiddar þegar úttektarmaður hefur staðfest að lagfæringar hafi farið fram s.s. girðing löguð sbr. 1. tölulið, tún hafi verið endurræktuð sbr. 2. tölulið – gögn um fóðuröflun skv. 3. tölulið eða það sem við á skv. 4. tölulið Umsækjandi þarf því alltaf að fjármagna lagfæringar sjálfur áður en bætur fást.

8. Öll fyrirheit um bótagreiðslur eru með fyrirvara um fjármögnun. Stjórn sjóðsins getur vikið frá ofangreindum viðmiðum ef fjármunir hrökkva ekki til.

Úttektaraðilar

Kjalarnes, Vesturland, Vestfirðir (utan Stranda)
Búnaðarsamtök Vesturlands
Anton Torfi Bergsson
Netfang: atb@bondi.is
Sími 892 0517 og 437 1215

Húnavatnssýslur og Strandir
Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda
Anna Margrét Jónsdóttir
Netfang: amj@bondi.is
Sími 848 6774 og 451 2602

Skagafjörður
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins útvegar úttektarmenn á svæðinu
Netfang: rml@rml.is
Sími: 516 5000

Eyjafjörður
Búnaðarsamband Eyjafjarðar
Sigurgeir B. Hreinsson
sigurgeir@bugardur.is
Sími 863 1356 og 460 4477

Guðmundur Helgi Gunnarsson
Netfang: ghg@bugardur.is
Sími 866 3295 og 460 4477

Suður-Þingeyjarsýsla
Búnaðarsamband S-Þingeyinga
Aðalsteinn J. Halldórsson
Netfang: allihall67@gmail.com
Sími: 863 6629

Norður-Þingeyjarsýsla og Austurland
Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins útvegar úttektarmenn á svæðinu.
Netfang: rml@rml.is
Sími: 516 5000

Suðurland og Austur-Skaftafellssýsla
Búnaðarsamband Suðurlands
Sveinn Sigurmundsson
sveinn@bssl.is
Sími 894 7146 og 480 1800

Gunnar Ríkharðsson
gunnar@bssl.is
Sími 895 4365 og 480 1800